Rietjensadvocatuur

Blog

Eerste blogbericht

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie per 1 april 2013 zoveel eenvoudiger?

In de meeste gevallen woont een kind na een (echt-)scheiding bij één van de ouders. De niet-verzorgende ouder, dus de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft, is verplicht financieel voor hem te blijven zorgen. Ouders moeten ervoor zorgen dat er voor een kind na een scheiding zo min mogelijk verandert op financieel gebied.

De hoogte van kinderalimentatie wordt berekend via de wettelijke maatstaven, te weten behoefte en draagkracht. Gebleken is dat de kosten van minderjarige kinderen afhangt van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen bij een bepaald gezinsinkomen. Dit is vastgelegd in de zgn. Tremanormen (een richtlijn afkomstig van de rechterlijke macht).

Na het berekenen van de behoefte van het kind, wordt er gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om bij te dragen aan deze behoefte en zo ja, met welk bedrag. De hoogte van het te betalen bedrag voor kinderalimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de ouders, derhalve van wat zij kúnnen betalen.

Per 1 april 2013 is de nieuwe richtlijn inzake kinderalimentatie in werking getreden. De knelpunten in het oude systeem waren dat kinderalimentatie vaak op de laatste plaats kwam (een sluitstuk was), de berekening te ingewikkeld en het systeem niet voldoende inzichtelijk. Met de nieuwe richtlijn wordt er beoogd prioriteit te geven aan kinderalimentatie door een minimumbijdrage te hanteren, de berekening eenvoudiger te maken en duidelijkheid en voorspelbaarheid te scheppen. Maar is dit ook gelukt?

Mijns inziens is het nog maar de vraag of de nieuwe richtlijn daadwerkelijk tot vereenvoudiging van het huidige systeem zal leiden. De nieuwe rekenwijze komt met een meer ‘forfaitaire’  benadering van de draagkracht, door vaste inkomenstabellen te hanteren zonder daarbij rekening te houden met de afzonderlijke lasten van de alimentatieplichtige. Als deze lasten aantoonbaar hoger zijn dan het ‘vaste’  bedrag zal alsnog maatwerk ontstaan. Juist dit punt zal in de praktijk tot flinke discussies gaan leiden, nu ten gevolge van de crisis velen zich geconfronteerd zien met schulden.

Als u vragen heeft of u wilt weten hoe een rechter in uw geval zal omgaan met kinderalimentatie, kunt u contact opnemen met mr. M.M.E. Rietjens, advocaat en mediator te Kühn c.s. Advocaten en gespecialiseerd in familie- en jeugdrecht. Direct contact met de advocaat is mogelijk via info@rietjensadvocatuur.nl

 

Auteur: mr. M.M.E. Rietjens